Fonk

Terms & Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN FONK MOBILE B.V.

Dit document bevat de algemene voorwaarden die woorden gehanteerd door Fonk Mobile B.V.. een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te (1051 PA) Amsterdam, aan het Watertorenplein 4B, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34377714 en met btw-nummer NL 821 904 528 B01, hierna “Fonk”

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Fonk;

1.2. Opdracht: iedere overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Fonk, waarbij Fonk zich jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten als bedoeld in art. 7:400 Burgerlijk Wetboek, waaronder begrepen aanvullende en vervolgopdrachten;

1.3. Opdrachtgever: de (rechts)persoon met wie de Opdracht wordt aangegaan;

1.4. Partijen: Opdrachtgever en Fonk gezamenlijk.

2. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke Opdracht en voorts op alle overige werkzaamheden die Fonk voor Opdracht verricht.

2.2. De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde inkoop- of andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3. Voor zover enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden, of een onderdeel daarvan, niet rechtsgeldig zou zijn, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In dat geval wordt de niet-geldige bepaling vervangen door een bepaling die naar inhoud en aard zo veel mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bepaling.

3. Aanbiedingen en offertes

3.1. Ieder aanbod door en alle offertes van Fonk zijn vrijblijvend, tenzij het aanbod of de offerte een termijn voor aanvaarding inhoudt.

3.2. Fonk mag een vrijblijvend aanbod of offerte tot twee dagen na aanvaarding herroepen.

3.3. Alle prijzen zijn exclusief btw en exclusief eventuele andere kosten, zoals verzend-of transportkosten, reiskosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.

3.4. De inhoud van aanbiedingen en offertes is gebaseerd op de bij Fonk beschikbare informatie over de oprdracht. Indien deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, is Fonk gerechtigd opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.

3.5. Door Fonk genoemde prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.6. Een samengesteld aanbod verplicht Fonk niet tot levering van een deel van de aangeboden dienst tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.

3.7. Fonk mag de ten behoeve van een offerte gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening brengen indien zij Opdrachtgever voorafgaand schriftelijk op deze kosten heeft gewezen."

4. Totstandkoming Overeenkomsten

Een Opdracht komt pas tot stand door schrfitelijke bevesting door Fonk van de inhoud van de Opdracht aan Opdrachtgever dan wel doordat Fonk met de werkzaamheden begint.

5. Uitvoering van de Overeenkomst

5.1. Fonk zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Fonk het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6. Wijziging van de Overeenkomst

6.1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de Overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.

6.2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Fonk zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.3. Indien wijziging of aanvulling van de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Fonk de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

6.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Fonk daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

7. Verplichtingen Opdrachtgever

7.1. De Opdrachtgever is gehouden er zorg voor te dragen dat:

a) alle gegevens, waarvan Fonk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en op de door Fonk aangegeven wijze aan Fonk worden verstrekt;

b) verstrekte informatie juist en volledig is;

c) eventuele aan Fonk te verstrekken bestandsdragers en de bestanden daarop vrij zijn van virussen en defecten;

d) Fonk - bij werkzaamheden op locatie - op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot deze locatie en deze locatie voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids-) eisen;

e) Fonk op voornoemde locatie kosteloos kan beschikken over de door haar gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit en internet. Verloren arbeidsuren als gevolg van uitval van/ storing in deze voorzieningen zijn voor rekening van de Opdrachtgever;

f) er op deze locatie een ruimte beschikbaar is waar apparatuur en overige eigendommen van Fonk opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden, indien de werkzaamheden meerdere dagen in beslag nemen;

g) op bedoelde locatie kosteloos de door Fonk in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn.

7.2. De Opdrachtgever vrijwaart Fonk voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/ of onvolledig zijn van de door Opdrachtgever aangeleverde informatie.

7.3. Indien de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens en overige informatie niet (tijdig) aan Fonk zijn verstrekt, heeft Fonk het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

7.4. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan de apparatuur/ eigendommen die Fonk tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de Opdrachtgever gebruikt of heeft opgeslagen.

8. Prijs / vergoeding

8.1. Tenzij partijen een vaste vergoeding zijn overeenkomen, berekent Fonk de vergoeding voor haar diensten op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen/ gebruikelijke uurtarief.

8.2. Bij spoedopdrachten mag Fonk een toeslag berekenen over het uurtarief.

8.3. Bij Opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zal het honorarium periodiek in rekening worden gebracht.

8.4. Fonk mag een overeengekomen vaste vergoeding verhogen indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat de overeengekomen/verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat en deze inschattingsfout niet te wijten is aan Fonk en van Fonk in redelijkheid niet kan worden verlangd de prestatie te leveren tegen de overeengekomen vergoeding.

8.5. Fonk kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met de vergoeding die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Fonk heeft wanneer door haar een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Fonk heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

8.6. Indien zich tussen het sluiten van de Overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Fonk prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van benodigde materialen, is Fonk gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te verhogen en aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

9. Betaling

9.1. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Fonk aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.

9.2. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal zij automatisch in verzuim zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de Opdrachtgever is Fonk gerechtigd alle ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de Opdrachtgever schadeplichtig kan worden.

9.3. Ingeval Opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door Fonk aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen, is de Opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke handelsrente, althans wettelijke rente;

9.4. Ingeval Opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door Fonk aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen, is Opdrachtgever aan Fonk voorts buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 150,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

9.5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever, of de eigen aangifte of aanvraag daartoe, zullen de vorderingen van Fonk en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Fonk onmiddellijk opeisbaar zijn.

9.6. De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van (i) alle verschuldigde rente en kosten en (ii) opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

10. Vertrouwelijke informatie

10.1. Fonk houdt alle informatie die zij in het kader van de Opdracht van/over de Opdrachtgever heeft verkregen geheim. Fonk verstrekt deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de.

10.2. Fonk neemt alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen om deze informatie geheim te houden. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor haar werknemers en derden die onder haar verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn.

10.3. Indien de informatie ziet op persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, verwerkt Fonk de informatie conform deze verordening en meldt zij eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform deze verordening.

10.4. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien Fonk als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak de vertrouwelijke informatie moet openbaren en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt ook voor de werknemers/derden zoals bedoeld in 10.2.

10.5. Fonk mag te allen tijde publiceren over de overeengekomen werkzaamheden en leveringen en de hierbij gebruikte of ontwikkelde methodes, werkwijzen e.d. hergebruiken, mits daarbij de privacy van de Opdrachtgever gewaarborgd blijft of de Opdrachtgever hiervoor toestemming heeft gegeven.

11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden en behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking van deze bepaling, blijft FONK rechthebbende ten aanzien van alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder de auteursrechten, op de resultaten van de werkzaamheden van Fonk en eventuele aanpassingen daarop.

11.2. In ruil voor volledige en onvoorwaardelijke betaling van de overeengekomen vergoedingen, verleent Fonk, tenzij door partijen anders is overeengekomen, aan Opdrachtgever het niet overdraagbare, niet sub-licentieerbare en niet-exclusieve recht om de resultaten van de werkzaamheden van Fonk voor de duur van de periode zoals overeengekomen tussen partijen, of als geen termijn is overgekomen voor een periode van twaalf 12 maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van openbaarmaking, te gebruiken voor het overeengekomen doel cq. waarvoor het bestemd is;

11.3. Alle tekens, logo's, etiketten en dergelijke, al dan niet beschermd door intellectuele of industriële eigendomsrechten, die zich op, in of aan de digitale toepassingen van Fonk bevinden, mogen door opdrachtgever niet anders dan met toestemming van Fonk worden gewijzigd, uit of van de zaken verwijderd, nagebootst of voor andere doeleinden gebruikt. Opdrachtgever is gehouden dit beding als derdenbeding aan zijn eventuele Opdrachtgever op te leggen.

11.4. Alle door FONK verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van FONK worden verveelvoudigd, gewijzigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Ook voor gebruik van de resultaten van de werkzaamheden voor andere dan de hiervoor omschreven doeleinden, voor een langere termijn of een ander gebied, is voorafgaande toestemming nodig

11.5. FONK behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11.6. Fonk behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor ter zake van door haar uitgebrachte offertes, alsmede ter zake van de door haar vervaardigde of verstrekte tekeningen, ontwerpen, programmatuur, rapporten, beschrijvingen, modellen en dergelijke, alsmede ter zake van de in een en ander besloten liggende of aan een en ander ten grondslag liggende informatie, tenzij uitdrukkelijke anders overeengekomen.

11.7. Opdrachtgever staat ervoor in dat intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in Artikel 11.1 niet zullen worden verveelvoudigd dan wel openbaar gemaakt, behoudens schriftelijke toestemming van Fonk.

12. Oplevering en termijnen

12.1. Op het moment dat de overeengekomen werkzaamheden zijn afgerond, informeert Fonk Opdrachtgever hierover.

12.2. Is binnen de looptijd van de Opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn dient de Opdrachtgever Fonk derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

13. Opzegging

13.1. Partijen kunnen de Opdracht te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

13.2. Indien de Opdracht tussentijds door Opdrachtgever wordt opgezegd, heeft Fonk recht op een gefixeerde schadevergoeding, bestaande uit alle gemaakte kosten, de geleden schade en de gederfde winst.

13.3. Indien de Opdrach tussentijds door Fonk wordt opgezegd, zal Fonk in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.

13.4. Indien de overdracht van werkzaamheden door Fonk extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

14. Opschorting, ontbinding en overmacht

14.1. Indien naar het redelijk oordeel van Fonk een overmachtssituatie daartoe aanleiding geeft, heeft Fonk het recht de uitvoering van de Opdracht tijdelijk, gedurende de overmachtssituatie, op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn."

"14.2. Indien de uitvoering van de Opdracht als gevolg van een overmachtssituatie meer dan zes maanden is vertraagd, hebben beide Partijen het recht de Opdracht met onmiddellijke ingang te bëindigen, zonder in verband daarmee schadeplichtig te zijn.

14.3. Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen alsmede in geval van een aanvraag tot surséance van betaling, verkregen (voorlopige) surséance van betaling, faillissementsaanvraag, -aangifte of-vordering, faillissement, liquidatie of staking van (een gedeelte van) de onderneming van Opdrachtgever, is Fonk onverminderd de overige aan haar toekomende rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:

• de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot dat Opdrachtgever wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan;

• de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat betaling van al hetgeen Opdrachtgever aan Fonk is verschuldigd voldoende zeker is gesteld; en/of

• al haar eigen eventuele betalingsverplichtingen op te schorten; en/of

• elke Opdracht met Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden;

een en ander onverminderd de plicht van Opdrachtgever tot betaling voor reeds verrichte Diensten en onverlet de andere rechten van Fonk, waaronder die op schadevergoeding.

14.4. Tenzij Partijen anders zijn overeengekomen, heeft Opdrachtgever in geval van opschorting niet het recht de voor Opdrachtgever reeds vervaardigde documenten en/of zaken te gebruiken en komen alle eventueel al door Fonk verstrekte gebruiksrechten te vervallen.

15. Teruggave ter beschikking gestelde zaken

15.1. Indien FONK aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de Opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen na het einde van de Opdracht in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

15.2. Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de in het voorgaande artikellid genoemde verplichting, heeft FONK het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

16. Klachten

16.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Fonk.

16.2. Indien de vervaltermijn in artikel 14.1 verstrijkt, verliest Opdrachtgever al haar rechtsvorderingen en verweren ter zake nakoming, opschorting, schadevergoeding en ontbinding.

16.3. Klachten schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

16.4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Fonk, zal Fonk naar haar keuze de in rekening gebrachte vergoeding aanpassen, de werkzaamheden opnieuw uitvoeren of kosteloos verbeteren of het reeds door Opdrachtgever betaalde bedrag restitueren.

16.5. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep meer mogelijk op Artikel 14.3 en eventuele andere rechten die Opdrachtgever zou kunnen hebben uit hoofde van de wet.

17. Garantie

17.1. Fonk staat gedurende de garantietermijn van twee maanden in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde.

17.2. Indien het doel waarvoor Opdrachtgever hetgeen is opgeleverd wil gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert Fonk alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn, indien zij dit schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.

17.3. Fonk garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat het resultaat van de verrichte werkzaamheden en/of de (op)geleverde zaken aansluit(en) bij, gekoppeld kan/ kunnen worden met en/of gebruikt kan/ kunnen worden via het bestaande (besturings-)systeem of netwerk van de Opdrachtgever, tenzij Fonk dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.

17.4. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de Opdrachtgever nog niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

17.5. Bij een naar het oordeel van Opdrachtnemer terecht beroep op de garantie zal Fonk - naar haar keuze - kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze Algemene Voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

18. Aansprakelijkheid en vrijwaring

18.1. De contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van Fonk voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met eventuele tekortkomingen bij de uitvoering van Opdracht, is, behoudens gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid, beperkt tot maximaal twee maal de in het kader van de betreffende Opdracht door Fonk in rekening gebrachte vergoeding met een maximum van

€ 5.000,=. Elke aansprakelijkheid is behoudens opzet of grove schuld in ieder geval beperkt tot de hoogte van de verzekerde som uit hoofde van de door Fonk gesloten aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.

18.2. Ingeval en voor zover bij of in verband met de uitvoering van de Opdracht of in enig ander verband schade ontstaat aan personen of zaken, voor welke schade Fonk aansprakelijk is, is iedere aansprakelijkheid, behoudens gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid, beperkt tot de hoogte van de verzekerde som uit hoofde van de door Fonk gesloten aansprakelijkheidsverzekering vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.

18.3. De aansprakelijk van Fonk voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is voor zover mogelijk nadrukkelijk uitgesloten.

18.4. Fonk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, dan wel als gevolg van een defect/fout in door Opdrachtgever aangeleverde gegevensdragers.

18.5. Opdrachtgever vrijwaart Fonk tegen alle aanspraken van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Fonk samenhangen, tenzij het aanspraken betreft ten gevolge van opzet of grove schuld van de Fonk.

18.6. Eventueel aangesproken werknemers van Fonk kunnen op het in dit artikel bepaalde een beroep doen, als waren zij partij bij de Overeenkomst tussen Fonk en Opdrachtgever.

19. Toepasselijk recht en geschillen

19.1. Op elke Opdracht is Nederlands recht van toepassing.

19.2. Ingeval van geschillen, betrekking hebbende op een Opdracht of uit daarop voortbouwende Opdrachten, zullen Partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation, conform het Reglement van de Mediatorsfederatie Nederland (gevestigd te Rotterdam) zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation.

19.3. Zolang de mediation niet is beëindigd, zal geen der Partijen het geschil aan de rechter voorleggen, tenzij uitsluitend ter bewaring van rechten.

19.4. Partijen wonen de eerste mediationbijeenkomst gezamenlijk bij. Daarna zijn Partijen vrij de mediation op ieder gewenst moment te beëindigen. De mediation vangt aan op het moment dat Partijen de eerste gezamenlijke mediationbijeenkomst bijwonen.

19.5. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam."